Aftalevilkår for Freemium medlemskab

1.      Anvendelsesområde

1.1    Disse Aftalevilkår for NightPay Medlemskab (herefter ”Aftalen”) gælder mellem dig som bruger af app’en NightPay og NightPay ApS, CVR nr. 37 98 72 04, der stiller app’en til rådighed.

1.2    Aftalen kan kun fraviges, hvis det er udtrykkeligt aftalt mellem NightPay ApS og dig.

 

1.3    NightPay ApS’ tilbud om medlemskab på app’en henvender sig alene til forbrugere, der er fyldt 18 år. Ved accept af Aftalen bekræfter du, at du er forbruger, og at du er fyldt 18 år.

 

2.      Løbende medlemskab

 

2.1    Når du indgår Aftalen med NightPay ApS, indgår du en aftale om et løbende medlemskab, der fortsætter, indtil det bliver opsagt af dig i overensstemmelse med Aftalens punkt 7, eller indtil NightPay ApS opsiger Aftalen.

 

 

3.      Indgåelse af aftalen

 

3.1    Du indgår Aftalen ved at scrolle til bunden af dette dokument og trykke ”Accept”.

 

3.2    Efter indgåelsen af Aftalen vil Aftalen til enhver tid være tilgængelig i din profil på app’en.

 

3.3    Du vil pr. mail modtage en bekræftelse på, at Aftalen er indgået.

 

3.4    Aftalen indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

4.      Tilknytning af betalingskort

4.1    Dit Freemium medlemskab er gratis.

 

4.2    Du har mulighed for at tilknytte et betalingskort til din profil i app’en, så du kan anvende app’en til at foretage betalinger på de venues, der fremgår af app’en, dog kan enkelte venues være undtaget, hvilket vil fremgå udtrykkeligt i app’en under det enkelte venue

 

4.3    Ved betaling har du mulighed for at benytte følgende betalingskort:

 

         - DanKort

         - VISA Private

         - VISA Business

         - MasterCard Private

         - MasterCard Business

 

         Der opkræves fra NightPay ApS’ ingen gebyrer ved betaling med ovennævnte betalingskort. NightPay ApS gør udtrykkeligt opmærksom på, at de enkelte kortudbydere kan pålægge gebyrer ved betalinger og transaktioner, som du selv skal betale.

 

         NightPay ApS forbeholder sig til enhver tid at afvise betalingskort, såfremt disse ikke kan valideres af kortudstederen.

 

4.4    Kreditkortoplysninger udveksles eksklusivt og fortroligt mellem dig og NightPay ApS’ samarbejdspartnere, Stripe Payments Europe, Ltd. Com. No. 513174 og NETS Denmark A/S, CVR nr. 20 01 61 75, via sikker datakryptering og behandles dermed ikke af NightPay ApS. Stripe Payments Europe, Ltd. Com. No. 513174 og NETS Denmark A/S, CVR nr. 20 01 61 75 er PCI-godkendt (Payment Card Industry Data Security Standard) af myndighederne til håndtering af netbetalinger.

 

5.      Rabat

 

5.1    Når du har indgået Aftalen får du en rabat på 10% på køb på de venues, der fremgår af app’en, dog kan enkelte venues være undtaget, hvilket vil fremgå udtrykkeligt i app’en under det enkelte venue

 

5.2    Du kan få rabat alle dage, hvor det enkelte venue har åbent, fra åbningstiden og frem til kl. 24.00.

 

5.3    App’en kan indeholde tilbud, rabatter og andet, som ikke kan kombineres med fordelene i henhold til Aftalen. Dette vil i så fald være udtrykkeligt oplyst under det enkelte tilbud, mv.

 

5.4    Der kan endvidere være begrænsninger i anvendelsen på det enkelte venue, og der kan være venues, hvor du ikke kan få rabat, ligesom der kan være sær- og fri bar arrangementer, hvor du ikke kan få rabat. Du kan altid kontakte NightPay ApS på chat supporten i app’en for at få oplyst, hvilke begrænsninger der er gældende.

 

5.5    Rabatten gælder ikke for følgende, hverken i app’en eller på de enkelte venues:

 

         - eksisterende tilbud

         - mængde- tilbud og rabatter

         - kampagnetilbud

         - tobaksvarer

         - garderobe

         - entre

         - mad

         - magnum flasker

         - champagne og vin

         - udvalgte premium produkter

 

 

6.      Flere fordelsprogrammer

 

6.1    Du har mulighed for at indgå en Triple-Up-aftale med NightPay ApS sideløbende med dit NightPay Freemium medlemskab, således at du samtidig har adgang til de fordele, der følger af begge aftaler. Indgåelsen af en Triple-Up-aftale sker gennem din profil i app’en. Du vil i så fald skulle acceptere særskilte aftalevilkår for Triple-Up.

 

6.2    Selv om du har indgået flere aftaler med NightPay ApS, kan du kun opnå én rabat. De fordele du opnår ved indgåelsen af Aftalen, kan således ikke kombineres med de fordele du opnår, ved indgåelsen af en Triple-Up -aftale, ligesom hverken fordelene i henhold til Aftalen eller en Triple-Up -aftale kan kombineres med andre tilbud, som de enkelte venues måtte udbyde.

 

7.      Opsigelse og ophør

 

7.1    Du kan til enhver tid opsige Aftalen, således at medlemskabet ophører med dags varsel, dog kan der være ekspeditionstid forbundet med registreringen af din opsigelse.

 

7.2    Opsigelse af Aftalen kan sendes pr. mail til info@nightpay.com eller via chat supporten i app’en.

 

7.3    Hvis NightPay ApS ophører med at udbyde app’en, eller app’en af andre årsager ikke længere er tilgængelig på markedet eller på anden vis ikke længere er mulig for NightPay ApS at udbyde til dig, udløber dit medlemskab som udgangspunkt automatisk.

 

7.4    NightPay ApS fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte være forbundet med forhold, der forhindrer NightPay ApS i at opfylde Aftalen. Der henvises til Aftalens punkt 11 vedrørende NightPay ApS’ generelle ansvarsfraskrivelse.

 

8.      Vilkårsændringer

 

8.1    NightPay ApS forbeholder sig retten til at ændre Aftalen, herunder rabatten. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel ved opdatering af Aftalen i app’en, hvor du vil blive anmodet om at acceptere de ændrede vilkår.

 

8.2    Varslede ændringer i Aftalen vil blive meddelt, når du åbner app’en. Såfremt du ikke ønsker at acceptere de af NightPay ApS varslede ændringer, betragtes dette som en opsigelse af Aftalen, således at Aftalen automatisk ophører.

 

9.      Ændringer af oplysninger

 

9.1    Ved oprettelsen af bruger i app’en har du afgivet oplysninger om navn, e-mail adresse, fødselsdato og køn.

 

9.2    Ændringer i dine oplysninger, herunder e-mailadresse, skal oplyses til NightPay ApS hurtigst muligt efter ændringen ved meddelelse til NightPay ApS, enten pr. mail til info@nightpay.com eller via chat supporten i app’en. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager meddelelser fra NightPay ApS, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

10.    Behandling af personoplysninger

 

10.1  NightPay ApS er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår Aftalen med NightPay ApS. NightPay ApS anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

 

10.2  Ved oprettelsen af bruger i app’en har du afgivet samtykke til databehandling af de indsamlede oplysninger. Der henvises til NightPay ApS’ generelle vilkår https://www.nightpay.com/terms-and-conditions.

11.    Ansvarsfraskrivelse

 

11.1  NightPay ApS er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til app’en, manglende adgang til at anvende app’en på de enkelte venues, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer eller svigt i kommunikationssystemer.

 

11.2  NightPay ApS er ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som NightPay ApS har indhentet hos eksterne kilder

 

11.3  NightPay ApS er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via app’en til NightPay ApS’, dine eller tredjemands data. NightPay ApS kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget dit hardware device som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af app’en.

 

11.4  NightPay ApS er uden ansvar for forhold, der ligger uden for NightPay ApS’ kontrol.

 

12.    Immaterielle rettigheder

 

12.1  Alle rettigheder til indholdet af app’en tilhører NightPay ApS og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af skriftlig tilladelse.

 

13.    Oplysning om klagemuligheder

 

13.1  Klager over Aftalen kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@nightpay.com

 

14.    Kontakt

 

NightPay ApS

CVR nr. 37 98 72 04

Lavendelstræde 17 C, 4.

1462 København K

 

Meddelelsen kan sendes til: info@nightpay.com.

 

 

Dokument versionsnummer: 1.1. Opdateret 26.03.19