Go to Norwegian version

Privatlivspolitik

1. Generelle vilkår

Disse medlemsbetingelser regulerer hvordan app’en bruges og forholdet mellem dig som bruger og NightPay ApS CVR nr. 37 98 72 04, der stiller

app’en til rådighed.

 

Det er en forudsætning for brugen af app’en og udnyttelse af de fordele den giver, at du har accepteret de, til enhver tid gældende, medlemsbetingelser.

 

Din brugerprofil er personlig og derfor kan de rabatter og fordele der gives ikke indløses af andre end den person som ejer profilen.

 

Du må kun have 1 bruger profil i app’en.

Disse Generelle Vilkår suppleres med de individuelle aftalevilkår der gælder for den Freemium-aftale og/eller Triple-up abonnementsaftale, som du vælger at gøre brug af, og som du accepterer i forbindelse med at app’en tages i brug.

 

I tilfælde af indbyrdes modstrid mellem bestemmelserne i disse Generelle Vilkår og de individuelle aftalevilkår, har de individuelle aftalevilkår forrang.

 

De økonomiske og andre fordele, som app’en giver dig, varierer over tid og kan til enhver tid og uden varsel ændres af NightPay, herunder kan NightPay uden varsel helt fjerne muligheden for at anvende app’en, medmindre andet fremgår af de individuelle aftalevilkår.

 

Der kan gælde begrænsninger på indløsning af billetter og rabatter associeret med brugen af app’en. De altid gældende vilkår på dine fordele og billetter vil være angivet i app’en.

 

Spørgsmål vedrørende brugen af app’en kan sendes til info@nightpay.com

 

1.1. ALDERSKRAV

 

Du skal være fyldt 18 år.

 

1.2. ØKONOMISKE FORDELE

 

Du kan som bruger af app’en, opnå fordele og rabatter på udvalgte produkter og tjenesteydelser på særlige tidspunkter. F.eks rabat på dine køb og gratis entré på, de i app’en, angivne barer.

De økonomiske fordele varierer over tid og kan til enhver tid og uden varsel ændres af NightPay ApS, medmindre andet fremgår af de individuelle aftalevilkår.

1.3 REGISTRERING AF OPLYSNINGER

 

1.3.1. Registrering af oplysninger

 

For at oprette en bruger i app’en skal du afgive oplysninger om dit navn, e-mail adresse, fødselsdato og køn. Oplysningerne kan afgives manuelt i registreringsformularen eller blive delvist automatisk indsamlet fra din Facebook profil, hvis du benytter dig af denne mulighed. Benytter du muligheden for registrering af bruger via din Facebook konto afgiver du ligeledes dit profilbillede til brug i app’en.

De oplysninger, som du afgiver, bliver indsamlet, registreret og anvendt af selskabet NightPay ApS, der er dataansvarlig, jf. pkt. 1.4.6.

1.3.2. Brug af oplysninger

 

De oplysninger, som du afgiver, bruges til at placere dig i en gruppe med en given købsprofil. Dette sker løbende.

 

Oplysningerne om dig, bruges desuden statistisk af NightPay ApS til at opnå generel viden om forbrugeradfærd, til fx at udvikle og forbedre tjenesteydelser, varesortiment, kampagner og tilbud, og til udarbejdelse og udveksling af markedsanalyser med samarbejdspartnere. Der udveksles kun informationer, der ikke er personhenførbare.

 

1.3.3. Oplysninger udleveres ikke til andre

 

Kun NightPay ApS har adgang til de nævnte oplysninger.

 

Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden dit samtykke til dette, dog kan der ske udveksling af oplysningerne til tredjeparter i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.4.3 nedenfor.

 

Udlevering kan dog ske såfremt NightPay ApS er berettiget eller forpligtet hertil i henhold til lovgivningen.

 

1.3.4. Sletning af oplysninger

 

De personoplysninger, som du giver i forbindelse med registrering af en bruger i app’en samt evt. senere opdateringer, slettes ikke, dog slettes oplysningerne, såfremt du ikke har foretaget konkrete handlinger eller aktiviteter inden for en samlet periode på 2 år.

 

Oplysninger til brug for udarbejdelse af statistikker og andre analyser slettes senest 5 år efter afgivelsen af nærværende samtykke.

 

Oplysningerne vil dog altid blive slettet, såfremt NightPay ApS efter den til enhver tid gældende lovgivning er forpligtet hertil.

 

Jeg er oplyst om og accepterer, at såfremt det produkt eller den tjenesteydelse, som jeg ønsker at gøre brug af, ikke kan leveres, vil nærværende samtykke desuagtet være bindende afgivet. De oplysninger, som jeg har afgivet i forbindelse med afgivelsen af nærværende samtykke, vil ikke blive slettet, og NightPay ApS har ret til at anvende oplysningerne i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende samtykke.

 

Mit samtykke træder dermed i kraft ved min godkendelse af indholdet af nærværende dokument, uanset om behandlingen af ansøgningen om det produkt eller den tjenesteydelse, som jeg ønsker at gøre brug af, først igangsættes efter afgivelsen af samtykket.

 

 

1.3.5. Datasikkerhed

 

NightPay ApS opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger, og er anmeldt til Datatilsynet som en privat virksomhed.

 

Det er kun særligt autoriserede medarbejdere, der har adgang til oplysningerne.

 

Oplysningerne opbevares og behandles i et særligt sikret miljø.

 

Operatører, der behandler data for NightPay ApS, skal leve op til tilsvarende sikkerhedsbestemmelser.

 

Transmission af data mellem din hardware-enhed og NightPay ApS sker SSL-krypteret.

 

 

1.4 SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 

1.4.1. Databeskyttelsesloven

 

Behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven).

 

Jeg bekræfter hermed, at jeg giver samtykke til, at de databehandlere, der er anført nedenfor, indsamler og behandler personoplysninger om mig omfattet af Databeskyttelsesloven.

 

1.4.2. Oplysninger

 

De oplysninger, som databehandlerne indsamler, registrerer, anvender og behandler er navn, e-mail adresse, fødselsdato, køn og Facebook ID samt opdateringer af de nævnte oplysninger.

 

NightPay ApS indsamler oplysninger om de aktiviteter og handlinger du foretager, herunder hvordan du anvender vores produkter og ydelser.

 

NightPay ApS indsamler enhedsspecifikke oplysninger (f.eks. hardwaremodel, operativsystemversion, entydige enheds-id'er og mobilnetværksoplysninger).

 

NightPay ApS indsamler og behandler oplysninger om din aktuelle fysiske placering. Vi anvender forskellige teknologier til at fastlægge placering, herunder IP-adresse, GPS og andre sensorer samt Beacons til indsamling af lokationsbaseret data, som kan give NightPay ApS oplysninger om enheder, Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmaster i nærheden.

 

NightPay ApS sender push beskeder via mobiltelefonen, såfremt du har aktiveret Bluetooth på din mobil. Push beskederne sendes kun, såfremt du opholder dig i en zone, hvor det med skiltning er markeret, at denne teknologi anvendes.

 

Ud over de oplysninger, som vi har modtaget direkte fra dig, vil NightPay ApS supplere oplysningerne om dig med data, som vi har modtaget fra tredjeparter, herunder eksterne samarbejdspartnere. I disse tilfælde påhviler det tredjeparten at sikre, at du har afgivet det nødvendige samtykke til registrering og behandling af oplysningerne.

 

1.4.3. Brug af oplysninger

 

NightPay ApS anvender kun de indsamlede oplysninger til saglige formål og under behørig hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende på det tidspunkt, hvor oplysningerne bliver afgivet.

NightPay ApS behandler, oplysningerne med anvendelse af de til enhver tid tilgængelige teknologiske løsninger, herunder stitcher (sammenkører) vi oplysningerne på baggrund af opsamlede data på tværs af dataopsamlingspunkter, ligesom vi anvender oplysninger om dig modtaget fra tredjeparter. Databehandlingen og brugen af oplysningerne omfatter på tidspunktet for afgivelsen af nærværende samtykke bl.a. udveksling med Google Cloud Platform, Onlinepos, Google Analytics, samt Facebook og andre sociale medier. Vi foretager social enrichment ved samkøring og behandling af de afgivne oplysninger med data fra sociale medier og andre platforme.

NightPay ApS er berettiget til at overføre de indsamlede oplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Dette sker dog kun, såfremt der er tale om modtagere, der i henhold til databeskyttelsesforordningen har det tilstrækkelige beskyttelsesniveau.

 

1.4.4. Databehandlere

 

Databehandlerne er følgende virksomheder:

 • Onlinepos A/S, CVR nr. 33037945

 • Heaps App ApS, CVR nr. 36695420

 • Rekom Digital ApS, CVR nr. 38982168

 • Rekom Group A/S, CVR nr. 19415201

 • Account ApS, CVR nr. 20410191

 • Stripe Payments Europe, Ltd. Com. No. 513174

 • Nets Danmark A/S, CVR nr. 20016175

 • Mixpanel, Inc., USA

 • Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg

 • AppsFlyer Germany GmbH Kurfürstendamm 11, c/o WeWork, 10719 Berlin, Germany

 • Facebook, Inc., 1601 Willow Rd., Menlo Park, CA 94025, USA

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 

1.4.5. Samtykke

 

Jeg er oplyst om og giver mit samtykke til, at formålet med indsamlingen af oplysningerne er, at NightPay ApS kan optimere og videreudvikle de produkter og ydelser, som NightPay ApS kan tilbyde mig.

 

Jeg er endvidere oplyst om og giver mit samtykke til, at de indsamlede oplysninger kan udveksles mellem de ovenfor anførte databehandleres samarbejdspartnere, ligesom oplysningerne kan blive anvendt til markedsanalyser.

 

Jeg bekræfter, at jeg er oplyst om og accepterer, at:

 

●       de ovenfor anførte databehandlere registrerer og behandler personoplysninger om mig til det angivne formål,

 

●       det er frivilligt at afgive mit samtykke, og at jeg til enhver tid kan tilbagekalde samtykket,

 

●       jeg har ret til at blive orienteret om registreringen, indsamlingen og behandlingen til brug for elektronisk databehandling,

 

●       jeg har ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles,

 

●       jeg har ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk,

 

●       jeg har ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen, og

 

●       jeg har ret til at indgive klage til den relevante tilsynsmyndighed, p.t. Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

1.4.6. Dataansvarlig

 

Den dataansvarlige efter Databeskyttelsesloven er:

 

NightPay ApS

CVR nr. 37 98 72 04

Lavendelstræde 17 C, 4.

1462 København K

 

Meddelelser kan sendes til info@nightpay.com

 

Dokument versionsnummer: 1.2. Opdateret 22.08.19